Älgstaket uppföres runt Lidenområdet

Kanske åtgärden föranleds av att den nya Lidensbutiken uppfördes på en icke försumbar del av älgskogen i Kartåsen.

Älgarna måste således söka ett nytt habitat, kanske här runt Rävberget. Och marken här vid gamla Lidens är bemängd med miljögifter från den tidigare verksamheten som djur och människor bör akta sig noga för = tillträdesförbud.

”2012 utförde Lundborg miljökonsult AB en miljöteknisk markundersökning på Liden 2:3. Föroreningar som analyserades var petroleumkolväten, PAH, metaller och bekämpningsmedel. Inga generellt förhöjda föroreningshalter påvisades, endast enstaka förhöjd halt av kobolt i ett jordprov. Bekämpningsmedel påvisades i jord (pentakloranilin, DDD, DDE och DDT samt endosulfaner) och i grundvatten (2,6- diklorbenzamid).”

(Bäst att påpeka: Den som tror att bloggaren verkligen tror att staketet uppförs för älgarnas skull tror givetvis fel. Men han hoppas att det kan hindra höghusbyggare från att ta sig in i området och stoppa EPA-förare från sladdverksamhet).

Under rivningens gång har det dykt upp en äldre rödfärgad version av Lidens. Den ser trevligare ut än den icke-rivna versionen, och ännu bra mycket trevligare än blomsterkolossen med sin stora asfalterade parkering i det som en gång var Kartåsskogen.

%d bloggare gillar detta: