När prästerna far på möten skall de inte ta med sig mordwärio eller eldröör

Ur 1571 års kyrkoordning (enl Gunnar Wetterbergs bok Prästerna):

I predikstolen ska prästerna inte dra sig för att ”straffa hwad straff är werdt
nemliga, hoor, moord, dryckenskap, dobbel, eedher och banskap, girugheet, flärd och falskheet, wantroo, wijskepelse etc.”

Men prästen får inte ”aff predikestolen nämpna näghon person widh nampn”, om det inte är någon som ska bannlysas och därför måste pekas ut.

När prästerna åkte till möten skulle de inte ta med sig ”Mordwärio, [eld]röör
eller annat sådant”, utan de skulle lita till Guds beskydd, som aldrig
övergav sina tjänare i någon farlighet, ”ähwadh the haffua wärio eller ey”.

Men de präster ”som falla j bolerij [otukt], öffua sigh j dryckenskap, wärtaffuel [brädspel] och skaktaffuels [schack] spel” skulle avsättas från sina ämbeten och inte få tillbaka dem, förrän”the sig fulkomligha bättrat haffua.

Annons
%d bloggare gillar detta: