Gate 1a

Man behöver inte passera Gaterna på Arlanda eller Landvetter för att bli medskyldig till miljöförstöring.

Även Gaten till gamla Lidens har använts i samband med miljöskadlig verksamhet. De ämnen som hittades inom området 2012 tyder på det. Vilka det är som har släpat dit gifterna är svårt att veta, men ägarna borde ha haft förstånd att sköta anläggningen på ett hållbart och icke hälsovådligt sätt:

”2012 utförde Lundborg miljökonsult AB en miljöteknisk markundersökning på Liden 2:3. Föroreningar som analyserades var petroleumkolväten, PAH, metaller och bekämpningsmedel. Inga generellt förhöjda föroreningshalter påvisades, endast enstaka förhöjd halt av kobolt i ett jordprov. Bekämpningsmedel påvisades i jord (pentakloranilin, DDD, DDE och DDT samt endosulfaner) och i grundvatten (2,6- diklorbenzamid).”